Ru Ua En

Записаться
на приёмПоследние статьиВиртуальный
тур

Професійне зростання. Реформування сестринської справи

Главная медицинская сестра Крымского республиканского учреждения «Клиническое территориальное медицинское объединение «Университетская клиника» обособленного структурного подразделения Клинической больницы им.Н.А.Семашко Елена Баклушина является экспертом украинского журнала «Довідник головної медичної сестри». В июльском номере журнала (№07/2013) опубликована ее статья на тему: «Реформування сестринської справи»
#07_133
Сестринська справа — галузь, що як ніколи потребує уваги з боку держави, однак зробити внесок у її реформування можна і на рівні закладів охорони здоров’я. Які вимоги ставитимуться до медичної сестри після реформування системи охорони здоров’я та яке місце посідатиме вона у цій системі? Про це та інше розмірковує експерт нашого журналу

Причини та наслідки реформування сестринської справи в Україні

Медичні сестри в нашій країні ― це найчисленніша категорія працівників охорони здоров’я. За приблизними підрахунками медичні працівники середньої ланки становлять 45,8% від усіх зайнятих у цій галузі фахівців. Сестринська справа є важливою складовою системи охорони здоров’я, тому не може розвиватися автономно, її вдосконалення можливе тільки разом з реформуванням системи в цілому, що спрямоване на створення якісно нових форм надання медичної допомоги, орієнтації на кінцевий соціально значущий результат в охороні здоров’я населення.

Передумови реформування системи охорони здоров’я 

На сьогодні сестринська справа в Україні стикається з багатьма проблемами. Перш за все, це уявлення про медичну сестру тільки як про помічника лікаря та низька заробітна плата. Чимало часу займає виконання некваліфікованої праці, тоді як безпосередньо догляду за пацієнтом медична сестра приділяє тільки 15−20% свого робочого часу. Негативну роль відіграють відсутність стандартів практичної діяльності та великі фізичні та психологічні навантаження. Це зумовлює постійний відтік кваліфікованих сестринських кадрів з практичної охорони здоров’я. Відчутними є вади професійної підготовки та відсутність нормативної та правової бази для самостійної сестринської практики.

Сучасний стан сестринської справи характеризується низкою вагомих недоліків, як, наприклад:

- низький рівень якості надання медичної допомоги населенню;

- низький престиж професії;

- низький соціальний статус медичних сестер;

- невідповідність рівня сестринської освіти вимогам часу;

- дефіцит сестринських педагогічних кадрів;

- відсутність наукових досліджень в галузі.

Все це зумовлює необхідність реформування сестринської справи, адже вона є показником якості надання медичної допомоги в державі. На законодавчому рівні почали створюватися документи щодо змін у системі охорони здоров’я і, зокрема, у сестринській справі. Одним із таких документів стала актуальна і сьогодні Програма розвитку медсестринства України на 2005−2010 роки, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08.11.2005 № 585.

Програма була створена відповідно до Концепції розвитку охорони здоров’я населення України та передбачала реалізацію інноваційної та кадрової політики в системі охорони здоров’я, вдосконалення системи підготовки медичних сестер, розробку і реалізацію програми розвитку медсестринства, розширення функцій медичних сестер відповідно до світового досвіду. Програма також передбачала раціональне використання медсестринських кадрів для поліпшення якості, доступності та економічності надання медичної допомоги населенню, ефективному використанню ресурсів в охороні здоров’я, профілактиці захворювань.

Метою Програми розвитку медсестринства стало формування умов для підвищення ефективності та значущості середнього медичного персоналу в наданні медичної допомоги.

Програма також вказувала на необхідність розвитку ступеневої медсестринської освіти в Україні та приведення її у відповідність до основних принципів Болонської декларації, що і стало наступним кроком реформування.

Реформування освітньої галузі медсестринства

Підготовка медичних кадрів

Забезпечення закладів охорони здоров’я України кваліфікованими кадрами є одним з важливих чинників і набуває ще більшого значення в період реформування системи охорони здоров’я, оскільки в цей час змінюються правові, економічні та організаційні основи суспільних відносин, а також відбувається формування нових стереотипів професійної поведінки медичних працівників.

Ледь не щодня зростають вимоги до професійної підготовки медичних сестер. Зростає потреба в середньому медичному персоналі, який вміє працювати на новітньому лікувальному та діагностичному медичному обладнанні: електрокардіографі, рентгенівських установках, фізіотерапевтичних апаратах, апаратах для реанімації та діагностики хворого. Крім цього, медична сестра повинна володіти основами психології, знати сестринський процес і вміти застосовувати знання безпосередньо на практиці. Незамінними є знання основ правової бази та вміння правильно заповнювати медичну документацію. Все це лягло в основу принципів реформування системи освіти медичних працівників.

Відтепер відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження та введення навчальних планів підготовки фахівців за спеціальністю 5.110102 «Сестринська справа» від 02.06.2006 № 353, з метою поліпшення підготовки медичних сестер введено багаторівневу систему освіти:

перший рівень передбачає три роки навчання на базі повної середньої освіти, чотири роки на базі середньої освіти та отримання спеціальності «медична сестра»;

другий рівень ― один рік навчання дипломованих медсестер на базі медичних університетів та отримання спеціальності «медична сестра-бакалавр»;

третій рівень ― два роки навчання у вищих навчальних закладах четвертого рівня акредитації та інститутах медсестринства з отриманням спеціальності «медична сестра-магістр».

Питаннями післядипломної освіти опікуються представники асоціацій медичних сестер України.

Реформування освіти за ініціативою асоціацій медичних сестер

Сьогодні в Україні функціонують чимало регіональних асоціацій медичних сестер та Асоціація медичних сестер України. Метою діяльності цих організації, зокрема, удосконалення медсестринської освіти, підвищення ролі медсестринської професії в охороні здоров’я та рівня надання медсестринських послуг. Основним завданням є реформування медичної галузі в цілому та власне ролі медичної сестри. Члени асоціацій беруть активну участь у реформуванні системи освіти для медичних сестер:

- займаються удосконаленням багатоступеневої медсестринської освіти;

- розробляють стандарти медсестринської освіти;

- організовують безперервне навчання медичних сестер через систему підвищення кваліфікації та післядипломної освіти;

- залучаються до розробки тестів, навчальних планів і програм та до наукових досліджень з проблем медсестринства.

Роль медичної сестри після реформування системи охорони здоров’я

Завдання та напрями діяльності медичної сестри

Основною умовою успішного реформування охорони здоров’я на сьогодні є впровадження нових медичних, організаційних та управлінських технологій, покликаних підвищити якість медико-соціальної допомоги населенню. Після реформування системи охорони здоров’я медична сестра має керуватися у своїй діяльності новими напрямами та завданнями, до яких, зокрема, належить надавати:

- первинну медико-санітарну допомогу(крім того, здійснювати профілактичні роботи серед населення,формувати здоровий спосіб життя у пацієнтів, проводити первинну та вторинну профілактику населення);

- лікувальну та діагностичну допомогу пацієнтам, забезпечувати висококваліфікований догляд за хворими;

- реабілітаційну та медико-соціальну допомогу хронічним хворим, інвалідам, людям похилого віку;

- паліативну допомогу онкологічним хворим. Створювати хоспіси та сестринські лікарні. Створювати служби патронажу хворих і обслуговувати їх вдома.

- якісну медичну сестринську допомогу всьому населенню.

Також до обов’язків сучасної медичної сестри належить залучення населення до активної участі у розв’язанні питань охорони здоров’я. Кожен фахівець повинен володіти основами педагогічних знань та навичками ефективного спілкування, зокрема, вміти переконувати пацієнтів та доступно пояснювати складну для розуміння інформацію.

Функціональні обов’язки сімейної медсестри

Пріоритетне місце в розвитку охорони здоров’я України займає реформування системи первинної медико-санітарної допомоги за принципом сімейної медицини. Впровадження інституту сімейної медицини не просто робить первинну медичну допомогу ближчою до населення, але й удосконалює її якість, оскільки лікарі первинного рівня обслуговують всю родину ― від дитини до людей пенсійного віку.

В амбулаторії сімейна медсестра ― член команди медпрацівників. Кожен з них має свої функціональні обов’язки, а разом вони працюють на якість медичної допомоги ― зниження захворюваності, раннє виявлення патології. Тобто це робота з чітко вираженою профілактичною спрямованістю.

Саме сестрі загальної практики сьогодні відводиться ключова роль у медико-соціальній допомозі літнім людям, хворим на хронічні захворювання, невиліковно хворим. Сестра повинна приймати самостійні рішення в разі надання допомоги цим категоріям населення.

Медична сестрама є проводити долікарський прийом пацієнтів, мати якомога повнішу інформацію про членів сім’ї, хронічні і спадкові захворювання, вивчати чинники, які можуть негативно позначитися на здоров’ї кожного її члена, здійснювати профілактично-роз’яснювальну роботу в сім’ях, брати участь у формуванні здорового способу життя населення.

Це важливо ще й тому, що санітарно-освітній роботів Україні не надають статусу необхідної. Замість запобігати хворобам шляхом профілактики, сучасна система охорони здоров’я спрямована більше на боротьбу із наслідками.

Реформування охорони здоров’я з переорієнтацією на вдосконалення первинної медико-санітарної допомоги та впровадження принципів сімейної медицини ставлять нові вимоги до якості підготовки фахівців охорони здоров’я, в тому числі і медичних сестер.

Отже, реформування системи охорони здоров’я на ринку праці зумовлює попит на висококваліфікованих медичних працівників. Зокрема, до сучасної медичної сестри висуваютьсявисокі вимоги, що стосуються як хорошої освіти, володіння маніпуляційною технікою, так і наявності критичного мислення, комунікативних та педагогічних навичок. У свою чергу, реформування галузі кардинальним чином змінює систему сестринської справи та освіти за цим фахом. Повноваження сучасної медичної сестри-менеджера мають бути набагато ширшими, ніж у її попередниць, що виконували суто технічні функції помічниці лікаря.

НОРМАТИВНА БАЗА

-  Закон України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги» від 07.08.2011 № 3611-VI

-  Указ Президента України «Про Концепцію розвитку охорони здоров’я населення України» від 07.12.2000 № 1313/2000

-  Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Програма розвитку медсестринства України на 2005−2010 рр.» від 08.11.2005 № 585

-  Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про створення Координаційної ради з питань розвитку медсестринства України» від 24.03.2006 № 163

-  Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження та введення навчальних планів підготовки фахівців за спеціальністю 5.110102 «Сестринська справа» від 02.06.2006 № 353

-  Вказівка Міністерства охорони здоров’я України «Про проведення конференції по створенню Асоціації медичних сестер України» від 23.04.1997 № 137

ВРІЗ

Вимоги до медичної сестри

На сьогодні медична сестра повинна активно здійснювати санітарну освіту хворих: формувати здоровий спосіб життя у пацієнтів, проводити первинну та вторинну профілактику населення

ВРІЗ 2

Первинна профілактика - це система заходів щодо запобігання розвитку захворювань (вакцинація, раціональний режим праці і відпочинку, раціональне якісне харчування, фізична активність,оздоровлення навколишнього середовища й ін.)

ВРІЗ 3

Вторинна профілактика - це комплекс заходів щодо усунення виражених чинників ризику, що за певних умов (зниження імунного статусу,перенапруга, адаптаційний зрив) можуть призвести до виникнення чи загострення рецидиву захворювання

ВРІЗ 4

Завдання медичної сестри

Важлива роль відводиться медсестрам в перспективі реалізації соціальних, психологічних і духовних заходів, спрямованих на поліпшення якості життя пацієнтів, що страждають невиліковними хворобами, з обмеженим прогнозом життя. За даними Міністерства охорони здоров’я в Україні налічується 1,5 мільйона громадян, які потребують такої допомоги

ВРІЗ 5

Аспекти реформування

Для повноцінного реформування системи охорони здоров’я дуже важливо підвищити значимість фахівців сестринської справи в наданні медичної допомоги, забезпечити профілактичну спрямованість медицини, розв’язати завдання медико-соціальної допомоги, надати сестринським службам певної самостійності, закріпити за середнім персоналом медичні послуги, що не вимагають компетенції лікаря